แพลทฟอร์มจัดการ
ระบบประปาและขยะฯ

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทั่วประเทศ
( ไม่มีค่าเช่า Cloud ค่าอัพเดทโปรแกรม )

Image